Disclaimer & Privacystatement
Wie zijn wij?

Vereniging Eigen Huis is een Nederlandse onafhankelijke vereniging die opkomt voor de belangen van (toekomstige) huiseigenaren. Wij helpen onze leden bij het (ver)kopen en het duurzaam en betaalbaar bewonen van hun huis. Zonder commercieel belang. Om dit te kunnen realiseren zijn wij belangenbehartiger, dienstverlener en woningmarktexpert ineen.

Het privacystatement en het cookiebeleid van Vereniging Eigen Huis  zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze websites en apps. Bij bepaalde diensten of tools kan een specifiek privacystatement zijn opgenomen waarin je - aanvullend op dit algemene privacystatement - nadere details kunt vinden.

Vereniging Eigen Huis vindt het heel belangrijk dat je persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van onze leden, bezoekers en gebruikers van onze websites en apps. We zien erop toe dat jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. We houden ons daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Vereniging Eigen Huis is verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan Displayweg 1 (3821 BT) in Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40506058. Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming die te bereiken is via privacy@eigenhuis.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • aanhef
 • geboortedatum
 • bankrekeningnummer (IBAN)
 • interessegebieden
 • contactgeschiedenis

Doeleinden gegevensverwerking

Vereniging Eigen Huis verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wettelijke verplichting - Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving.
 • Uitvoering lidmaatschap (overeenkomst) - Wanneer je lid wordt van Vereniging Eigen Huis, informeren wij je over je lidmaatschap en geven daar uitvoering aan (toezenden Eigen Huis Magazine, innen contributie, etc.).
 • Levering producten en diensten (overeenkomst) - Wanneer je producten en/of diensten van Vereniging Eigen Huis afneemt en je daartoe een overeenkomst met ons sluit (telefonisch of via onze websites/apps) dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
 • Belangenbehartiging en (markt)onderzoek (gerechtvaardigd belang) - Wij voeren (interne) analyses uit om onze processen te verbeteren, producten en diensten te ontwikkelen, de belangen van onze leden en woningeigenaren te behartigen en marktonderzoek te doen.
 • Nieuwsbrieven en e-mailings (gerechtvaardigd belang / toestemming) - Wij informeren je over relevante ontwikkelingen op de woningmarkt en tevens over onze (nieuwe) producten en diensten. Dit doen we als je lid wordt van Vereniging Eigen Huis of als je als niet-lid daarvoor toestemming hebt gegeven. Dit gebeurt rechtstreeks, maar bijvoorbeeld ook met campagnes via social media en zoekmachines. Om er voor te zorgen dat je content ontvangt die voor jou relevant is kunnen wij gegevens uit verschillende bronnen combineren. Daarbij maken wij soms gebruik van externe bronnen, zoals segmentatiegegevens van Whooz en de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daarmee kunnen we jou berichten (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) toezenden die aansluiten bij jouw interesses. Daarbij houden wij rekening met je voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en met je interesses op basis van vastgelegd gebruik van onze websites/apps. Wanneer je geen informatie over (nieuwe) producten, diensten en nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen dan kun je dit op ieder moment aan ons kenbaar maken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, via de 'Mijn Eigen Huis'-omgeving of door te mailen naar ledenservice@eigenhuis.nl.
 • Contact (overeenkomst / toestemming) - Wanneer je contact met ons opneemt. Contactmomenten worden vastgelegd, bijvoorbeeld bij telefoongesprekken (voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), via e-mails, of via een link die je aanklikt in een e-mail (of een andere elektronische boodschap) die je van ons ontvangt. Dit is ook het geval wanneer je het contactformulier invult, gebruikmaakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, contact opneemt via websites/apps, inlogt op je account of ons via social media benadert.

Verwerkers en derde ontvangers

Voor zover Vereniging Eigen Huis voor bovengenoemde doeleinden gebruikmaakt van een derde (als verwerker van persoonsgegevens), is ieder ander (commercieel) gebruik van je persoonsgegevens door deze derde niet toegestaan, tenzij je die derde daarvoor zelf toestemming hebt gegeven. Wij werken bijvoorbeeld samen met Expoints (marktonderzoek), iChoosr (Collectieve Inkoop Energie), ClickDimensions (nieuwsbrieven) en wij maken gebruik van Google Analytics.

Je rechten

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Inzage - Je hebt het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van je worden verwerkt. Wij verstrekken je op verzoek een overzicht van deze gegevens.
 • Rectificatie en aanvulling - Je hebt het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van je te wijzigen en om je persoonsgegevens aan te vullen.
 • Beperking verwerking - Je hebt het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van je te verwijderen als je vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken.
 • Vergetelheid - Je hebt het recht ons te vragen om je persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als je je toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
 • Bezwaar (verzet) - Je kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over producten of diensten van Eigen Huis (marketing) en tegen profilering voor marketingdoeleinden. Je kunt ook bezwaar maken als je vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als je vindt dat je rechten zwaarder wegen dan het belang van Eigen Huis om je persoonsgegevens te verwerken.

De bovengenoemde verzoeken kun je aan ons richten via ons Formulier AVGof via e-mail (privacy@eigenhuis.nl) onder vermelding van 'mijn privacy'. Per post kan ook: Vereniging Eigen Huis, t.a.v. Security & Privacy Officer, Postbus 735, 3800 AS Amersfoort.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je om je bij een schriftelijk verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app voor gebruiken.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 1 maand is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Beveiliging en bewaartermijn

Vereniging Eigen Huis gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat je gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Vereniging Eigen Huis toegang tot je gegevens. Vereniging Eigen Huis bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel (geanonimiseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Beveiligingsverklaring (Responsible disclosure)

Vereniging Eigen Huis gaat uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht je er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Internationale uitwisseling persoonsgegevens

Vereniging Eigen Huis geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EER (Europese Economische Ruimte; Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Sommige van onze leveranciers of derden waarmee wij samenwerken zijn gevestigd in een land buiten de EER of slaan gegevens op buiten de EER. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd hetzelfde beschermingsniveau zoals binnen de EER. Om aan de passende waarborgen te voldoen maken deze bedrijven gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomsten. Daarnaast beroepen zij zich op adequaatheidsbesluiten, besluiten waarin de Europese Commissie heeft bepaald dat de gegevensbescherming van een land van vergelijkbaar niveau is als de AVG, voor gegevensoverdracht vanuit de EER naar de VS en andere landen.

Apps

Als Vereniging Eigen Huis haar dienstverlening aanbiedt via een app kunnen persoonsgegevens van je worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps vallen onder dit privacystatement en deze cookieverklaring. Voor een goede werking bij de installatie van de app kan van jou toestemming worden gevraagd voor toegang tot en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Vereniging Eigen Huis en andere websites

Op onze sites tref je een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met je gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de site die je bezoekt.

Vragen of klachten

Heb je na het lezen algemene vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Richt deze aan: Vereniging Eigen Huis, t.a.v. Ledenservice, Postbus 735, 3800 AS Amersfoort.

Je kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken op onze website of bellen met Vereniging Eigen Huis via telefoonnummer 033 4507750. Of mail via ledenservice@eigenhuis.nl.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.

Vereniging Eigen Huis | 14/10/2019